Quy Chế Hoạt Động

Quy Chế Hoạt Động

Đính kèm Quyết định số 05 ngày 27 tháng 09 năm 2011 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của công ty ADHOME.vn

QUY CHẾ
Quản lý hoạt động của ADHOME.vn

 

1. Những quy định chung

1.1. Nguyên tắc

Bản Quy chế này áp dụng cho Ban Quản lý sàn và thành viên đăng ký sử dụng, tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức thực hiện trong công ty ADHOME.vn

 Công ty TNHH ADHOME.vn là đơn vị chủ quản, 

thương hiệu trong hệ thống adhome